Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells Les Cases de Borrells

POLÍTICA DE COOKIES


En compliment del Reialdecretllei 13/2012, del 30 de marçpelqual es modifica la Llei de Serveis de Societat de la Informació; i de la pròpiaLlei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerçelectrònic, relatiu a la utilització de cookies en pàgina de BORRELLS I CANET, S.L. l’informa que, aquestlloc web, utilitza cookies per a poder mesurar i analitzar el trànsit de la Web, per a facilitar-li la sevaexperiènciacom a usuari i oferir-li un millorservei. Si hodesitjapot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies o bé per a impedir la instal•laciód’aquestes, tenint en compte que d’aquesta forma deixaria de teniraccés a certesfuncions a Internet.

Definició i funció de les Cookies
Una cookie és un petitarxiucreat per un llocd’Internet per a emmagatzemarinformació al seuequip, com, per exemple, les preferènciesquan es visita una web. Quans’accedeix a una pàgina Web que utilitza cookies, aquestasol•licita al navegador que guardi una o més cookies en el discdur. Les cookies sovint guarden la configuraciódelsllocs web, coml’idiomapreferit o la ubicació, així, quanl’usuari torna a aquestapàgina Web, el navegador envia de nou les cookies que lipertanyen, la qual cosa lipermet prestar servei i informaciópersonalitzada en funció de les necessitats. Les cookies també poden arribar a guardar informació que identifiquipersonalmentalsusuaris, no obstantaixò, aquestlloc web no utilitzaaquesttipus de cookies, i noméstindràaccés a la informació personal que vostèproporcioni a través delsformularis de contacte o viacorreuelectrònic. Es potcanviar la configuració de cookies del navegador que vostèutilitza, perquèlipermetiaprovar o rebutjarautomàticamentpeticionsd’emmagatzematge de cookies quan es tanca el navegador i altresopcionsaddicionals.

Tipus de cookies que utilitza aques ta pàgina Web
Tècniques. Aquesttipus de cookies facilita informació sobre l’ús que l’usuarirealitza de la Web, com, per exemple, quinespàgines ha visitat o si ha tingutproblemestècnics en elsaccessos. Aquestes cookies no permeten identificar-lo, ja que la informació que recullenésanònima i seràutilitzadaúnicament per a treballs de millora de disseny de la pàgina i de navegació, estadístiquesd’ús, etc. Permeten que la web funcioni de forma mésàgil i adaptada a les preferènciesdelsusuaris.
De registre. Es creen en registrar-te o quan inicia una sessiócom a usuari de la Web.
De personalització. Permetenpersonalitzar les funcions o continguts del lloc web en funció de les dadesobtingudes del navegador.
Analítiques. S’utilitzenambfinalitatsestadístiques. La informaciós’utilitza per a mesurar l’activitat al lloc web, mitjançant Google Analytics, einagratuïtad’anàlisi web proporcionada per Google, que principalmentpermetalspropietaris de llocs web conèixercominteractuenelsusuarisamb el seulloc web. Aquestserveid’analítica web situa una sèrie de cookies en el seuordinadorambl’únicafinalitat de configurar estadístiques.
Preferències. Aquestes cookies enspermeten saber si vostè ha visitatabans el nostrelloc o no. La pèrdua de la informacióemmagatzemada en una cookie de preferènciespotfer que l’experiència del lloc web siguimenys funcional, però no ha d’afectar al seufuncionament.
Estat de la sessió. Aquestes cookies guarden la informaciónecessàriadurant la sessió i elscanvisrelacionatsamb ella, i també determinen si estàregistrat o no a la web.
Processos. Les cookies de processospermeten el funcionament del lloc web i ofereixenserveisesperats per l’usuari que accedeix al lloc web com, per exemple, la navegació per pàgines web o l’accés a àrees segures del lloc web.
Relació de Cookies utilitzadespeldomini www.borrellsrural.com

Cookies Analíticas


Nom Descripció Empresa Durada
1P_JAR Transfereixdades a Google. Google 2 mesos
APISID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Google 2 anys
HSID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Google 2 anys
NID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Visualització de mapesmitjançant Google Maps. Google 6 mesos
SAPISID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Google 2 anys
SID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Google 2 anys
SIDCC Cookie de seguretat per a protegir les dadesdelsusuaris de l’accés no autoritzat. Google 2-4 mesos
SSID Guarda preferènciesd’usuari i altrainformaciódelsserveis de Google que té l’usuari, informaciódelscomptes de Google de l’usuari i permet que comparteixi a Google+. Google 2 anys
GAPS Identificar a l’usuari i identificar les sevespreferències. accounts.google.com Google 2 anys
LSID Permet compartir contingut a la xarxa social Google+.accounts.google.com Google 2 anys
OKAK accounts.google.com Google 2 anys
CONSENT Cookies per al servei de Google+, de ‘Social Sharing’ de recomanació del peu de les pàgines. Google 20 anys
NID Cookies per al servei de Google+, de ‘Social Sharing’ de recomanació del peu de les pàgines. https://policies.google.com/technologies/types?hl=es Google 6 mesos
fr Es tracta de la cookie de publicitat principal de Facebook. S’utilitza per a oferir, analitzar i millorar la rellevànciadelsanuncis. Facebook 4-6 mesos
guest_id Twitter Twitter 2 anys
personalization_id Twitter Twitter 2 anys
_pk_id.XXX.XXX Usada per a distingirl’identificador de Piwik. Aquesta cookie ha d’estarfixada de forma obligatòria per alcorrectefuncionament de Piwik. Piwik 1 anys
_pk_id.YY.YY Usada per a distingirl’identificador de Piwik. Aquesta cookie ha d’estarfixada de forma obligatòria per alcorrectefuncionament de Piwik. Piwik 1 anys
_pk_ses.YY.YY Usada per a determinar noves sessions/visites. El principal propòsitd’aquesta cookie és: rendiment, per a saber el temps que passal’usuari en la nostrapàgina i el nombre de pàgines que visita, o el que és el mateix, la durada de les visites/sessions de les visites. Piwik 1 hora
__cfduid Cookies generadespelframeworkJqueryutilitzat per aldesenvolupamentd’algunes de les funcionalitats del lloc web. JQuery 1 any

Cookies Tècniques


Nom Descripció Empresa Durada
PHPSESSID Per a mantenir la sessiód’usuari i identificar-ho.(css.net10.es). Cosmomedia Cookie de sessió
__stripe_mid Cookie de sessió per a stripe: https://stripe.com/cookies-policy/legal Stripe Cooie


Revocació i eliminació de Cookies
Vostèpot configurar el seu navegador per a permetre, bloquejar, eliminar o desactivar les cookies instal•lades al seuequip, mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal•lat al seuequip. En cas que no permeti la instal•lació de cookies al seu navegador éspossible que no puguiaccedir a alguna de les seccions o funcionalitatsd’aquestlloc web.
Per a configurar el navegador, desactivar o administrar la instal•lació de cookies, i que d’aquesta manera, s’esborrinautomàticament una vegada que es tanqui el navegador, equip o dispositiu, potobtenirmésinformaciófent “click” alssegüentsenllaços que liproporcionem, en funció del navegador que vostèutilitza:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Edge
Internet Explorer (Versión 11)
Internet Explorer (Versión 10)
Opera
Safari

De forma general, la majoriadelsnavegadors, permetenl’accésràpid a l’eliminació de les dades de navegació, prement la seqüència de tecles Ctrl+Mayus+Supr, podentesborrar les Cookies.

Actualització de la nostra Política de Cookies
Éspossible que actualitzem la nostra Política de Cookies en aquestlloc web, en funciód’exigèncieslegals o tècniques, per això, si hodesitja, aconsellem que revisiaquesta política en alguna ocasió, a fi d’estaradequadamentinformat sobre com i per a quèusem les cookies.